Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com


MR Suomen vahvimmat peruslogo sähköoinen

AjankohtaistaTilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winner


asiantuntijapalveluMME


Henkilöstön kouluttamisen lisäksi voimme auttaa organisaatioita hallitsemaan riskejä myös asiantuntijapalveluidemme kautta.
 • Turvallisuuskävely, eli toimitilojen tarkastelu henkilöturvallisuuden kehittämiseksi
 • Turvallisuusjohtamisen kehittäminen erityisesti työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyen - henkisen ja fyysisen väkivallan torjunta sekä ulkoiset ja sisäiset tilanteet
 • Turvallisuusohjeistuksien laadinta tai nykyisten ohjeistuksien tarkastaminen ja kehittäminen
 • Toimenpide-ehdotukset sekä analysoinnit vastuuttoman työkäyttäytymisen, häirinnän, työpaikkakiusaamistilanteiden, johtoryhmän ja avainhenkilöiden uhkailujen sekä vakavien tai pitkäkestoisten häirintätapausten ennaltaehkäisyn ja hallinnan osalta.
 • Ulkomaantoimintoihin liittyvät palvelut: matkustusturvallisuusohjeistukset, käytännöt ulkomaan poikkeustilanteiden varalle, päivystykset hätätilanteiden varalta, evakuointiohjeistukset ja toimintamallit, matkan aikana tapahtuvien sairastumisien ennaltaehkäisy jne.
 • Ennakoiva häivikinhallinta kaupan toimialalle


Palveluiden tarkemmat sisältökuvaukset allaTyöpaikkaväkivallan ennaltaehkäisyyn liittyvät palvelut

 • Ylemmän johdon sitoutuminen toimintaan ja työpaikkaväkivallan ennaltaehkäisyyn - esimerkiksi haastattelut ja niiden pohjalta kehitysehdotuksen luominen
 • Työpaikkaväkivallan "tiimin" haastattelu tai muodostaminen mikäli organisaatiosta sellainen puuttuu: työsuojelu, HR, turvallisuus, laki- ja viestintäosastojen roolit sekä yhteistoiminta
 • Työpaikkaväkivallan määrittely ohjeistuksiin - henkinen VS fyysinen sekä vastuuttoman työkäyttäytymisen ja pelisääntöjen määrittely
 • Asiakasorganisaatiolle tyypillisten tilanteiden kartoittaminen ja raportointi
 • Ennaltaehkäisystrategian luominen - ennakoivat toimintamallit sekä strategiat VS reagointimallit tilanteiden poikkeustilanteisiin
 • Reagointikynnyksen määritteleminen erilaisiin tilanteisiin sekä ei toivottuun käytökseen
 • Uhka- ja väkivaltatilanteiden raportointijärjestelmä - raportointijärjestelmän käyttöön otto turvallisuujohtamisen tueksi sekä oikeanlaisen tiedon kerääminen kentältä
 • Nykyisten ohjeistuksien tarkastaminen ja kehittäminen turvallisuuteen, riskienhallintaan sekä häirintään tai vastuuttomaan työkäyttäytymiseen liittyen
 • Taustaselvitykset uusien työntekijöiden osalta - kaikki haastavat tilanteet ja käytös ei tule organisaatioiden ulkopuolelta
 • Työntekijöiden ja esimiesten valmennukset konfliktien hallintaan - sisäiset ja ulkoiset konfliktit
 • Työntekijöiden tietoisuuden lisääminen - erilaisten henkilöturvallisuuteen sekä työpaikkaväkivallan torjuntaan liittyen teemojen luominen intraan tai toimipisteisiin


tyypillinen projektin kulku


Näyttökuva 2018-3-15 kello 15.03.28
Häirintärikosten ennaltaehkäisy- ja uhka-analyysipalvelut


Useimmissa häirintä- ja ahdistelutapauksissa yritysten ja organisaatioiden omat resurssit ja mahdollinen tietotaito ei riitä. Mielenrauha on useiden vuosien ajan auttanut yrityksiä ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan epämiellyttäviä häirintä- tai ahdistelutapauksia. Palvelumme käsittää ahdistelu-, uhka- ja häirintätapausten kattavat asiantuntija- ja analyysipalvelut. Kaikki analyysipalvelumme ovat ehdottoman luottamuksellisia, ennen tehtävän vastaanottamista allekirjoitetaan aina luottamuksellisuus (NDA) sopimus. Mielenrauhan yhteistyöverkosto tarjoaa asiakkailleen viiden kriminalipsykologin ja yhden psykiatrin asiantuntemuksen käytettäväksi. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntija- ja analyysipalveluita seuraavasti:


Tarjottavat palvelut:

 • Uhkaavan, häiritsevän tai oudon käytöksen tai tapahtuman maltillinen hallinta.
 • Toiminnasta tai käytöksen perusteella laaditun alustavan uhka- tai vaarallisuusarviot
 • Kirjoitettujen uhkausten tai sekavien viestien analyysitOrganisaation ohjeistuksen kirjoittaminen tai voimassaolevien ohjeiden oikolukeminen
 • Toimintaohjeiden laatimisen uhka-, uhri- tai tapauskohtaisesti.
 • Yrityksen tai organisaation julkisuuskuvasta huolehtimisen.
 • Yrityksen oman henkilöstön valmentaminen sisäisten uhkatilanteiden hoitamiseenUhkausten kohteeksi joutuneiden henkilöiden henkinen huolto ja -tuki, defusing sekä debriefing palvelut.
 • Häirintään ja/tai uhkauksiin epäillyn ihmisen puhuttaminen, vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytäminen konfliktitilanteisiin.
 • Organisaation asiantuntijoiden ja esimiesten valmentaminen haastaviin viestintätilanteisiin.
 • Turvallisten irtisanomistilanteiden valmistelu.
 • Kuulustelutaktiikoiden suunnittelu ennen sisäistä tutkintaa
 • Kirjallisten lausuntojen luotettavuusanalyysitTurvallisuuskävely


Turvallisuuskävely on organisaation edustajien kanssa tehtävä, yleisimpiin turvallisuuden (safety & security) ongelmakohtiin paneutuva vapaamuotoinen tarkastus. Turvallisuuskävely / kartoitus ei ole auditoinnin kaltainen, mustavalkoinen raportointitapahtuma, jossa asiakas raportoinnin seurauksena joko pääsee läpi tai hylätään.

Turvallisuuskävelyn aikana tarkastellaan rakentavasti ja yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä tarkastelussa oleva toimitilan osalta. Turvallisuuskävelyllä rakennetaan proaktiivista ja ennakoivaa henkilöturvallisuutta, sekä toimitetaan asiakkaalle selkeä kehityssuunnitelma ja raportti miten henkilöturvallisuutta voidaan kehittää ja minkälaisilla toimenpiteillä. Turvallisuuskävelyssä tarkastetaan oleskelu- ja työskentelytilat, varastot ja huoltotilat sekä ulkotilat.

Kävelyn aikana tarkastellaan mm.

- pelastussuunnitelman ajanmukaisuus
- muun ohjeistuksen ajanmukaisuus (ohjeistukset epäasialliseen käytökseen yms)
- työpisteiden ja toimitilojen turvallisuus henkilöturvallisuuden kannalta - ammattilainen / asiakas
- valaistuksen merkitys
- lukituksien tilanne
- evakuointiin liittyvät seikat
- liikenne- ja rikosriskeihin liittyvät osa-alueet


Sisältää palvelut:

- asiakkaan henkilöstön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaavien avainhenkilöiden tapaaminen
- turvallisuuskävelyn henkilöturvallisuuden kehittämiseksi yhdessä asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa
- raportin havainnoista sekä kehitysehdotukset

Turvallisuuskävely voidaan yhdistää osaksi mitä tahansa koulutusta tai tilata omana palvelunaan organisaation toimitilojen henkilöturvallisuuden kehittämisen tueksi.Matkustamisen turvallisuusohjeistukset


Mielenrauha koulutuspalvelut Oy on tehnyt mittavan määrän matkaturvallisuusohjeistuksia tai niiden tarkastuksia - sekä tehtyjen ohjeistuksien jalkautuksia organisaation matkustavalle henkilöstölle. Merkittävimmät kansainväliset asiakasreferenssimme myös matkustusturvallisuuden osalta löydät TÄÄLTÄ.

Mikäli haluatte tarkistaa oman organisaationnne liikematkustamisen turvallisuuden tason onnistuu se alla olevalla perusohjeistuksen rungolla. Nämä asiat organisaatiolla tulisi olla mietittynä sekä hyvin koulutettuna matkustavan henkilökunnan osalta.


Autamme mielellämme laatimaan selkeät ohjeistukset sekä kouluttamaan henkilökunta matkustamaan turvallisesti!Liikematkustamisen turvallisuuden tarkistuslista:


CHECKLIST
Ennakoiva hävikinhallinta


Mielenrauha Oy:n hävikintorjunnassa vaikutetaan myymälävarkauksiin ennaltaehkäisevästi. Hävikinestotoimiemme avulla näpistyksien sekä myymälävarkauksien määrää voidaan merkittävästi vähentää kouluttamalla henkilökuntaa, sekä vaikuttamalla rikoksentekijän päätöksentekoprosessiin teknisten ratkaisujen myötä rikoksentekomahdollisuuksia pienentämällä ja kiinnijäämisriskiä lisäämällä. Mielenrauhan konsultointi ja koulutuskokonaisuuden rakentuvat pitkälti Leicesterin yliopiston ja Prof. Martin Gillin monikansallisiin tutkimuksiin. Hävikin ennaltaehkäisyn keskeisin ajatus on vähentää varkauksia proaktiivisesti asiakaspalvelua tehostamalla ja korostamalla jo myymälän puolella tuoden säästöjä organisaatiolle hälytyksien ja kiinniottojen vähentyessä. Mikäli varkauksiin puututaan vasta rikoksen tapahduttua kassalinjaston jälkeen tai porttien hälyttäessä, on usein seurauksena merkittävä tuottamattomien työaikakulujen kasvu kiinnioton ja sitä mahdollisesti seuraavan esitutkintaprosessin myötä.

Gillin tutkimuksien keskeisin kysymys myymälävarkaalle oli, miksi valitsit tietyn kohteen? Vastauksena oli lähes poikkeuksetta, että kohde oli riittävän helppo. Kohteeksi valitaankin yksikkö, jossa näpistykset ovat selkeästi ongelma. Näpistys- ja hävikkimäärät ovat oltava selkeästi dokumentoitavissa. Lisäksi valitussa yksikössä on oltava tehokas ja toimiva lähiesimies, joka pystyy vetämään projektia noin vuoden ajan Mielenrauha koulutuspalvelut Oy:n suositusten mukaan.

Jos rikostorjunta ei toimi, on vika joka teoriassa jonka pohjalta rikostorjunta rakennetaan tai teorian toteuttaminen ei toimi. Jompikumpi pitää muuttaa jos rikokset eivät vähene.

- Palvelukoulutuksella joka tähtää myymälävarkauksien ennaltaehkäisyyn on iso merkitys hävikin määrälle ja torjunnalle.

- Hävikkiä ja myymälävarkauksia omalla toiminnallaan ennaltaehkäisevän ammattilaisen tulisi ymmärtää rikostorjunnan ennaltaehkäisyn periaatteet.

- Myymälän johdon tahtotilalla merkittävä vaikutus myymälälogistiikan muutoksien avulla tehtävästä hävikinhallinnasta.

- Myymälän suunnittelun tulisi olla hävikinestoa tukeva joka ei saa vaikuttaa normaaliin liiketoimintaan ja kaupankäyntiin.

- Koulutetulla ja motivoituneella turvallisuusvastaavalla, myymälävahtimestari ja/tai vartijalla merkittävä vaikutus.

 
Ennakoivan hävikinhallinnan toimenpiteet

1. Tapaaminen, Mielenrauhalle anastusilmoitukset (vartijaraportit) viimeisten vuosien ajalta. Lisäksi henkilökunnalta mutu-lista niistä tuotteista, joita anastetaan eniten.

2. Liiketiloihin tutustuminen ja suosittujen anastustuotteiden sijainnin kartoitus.

3. Henkilökunnalle 4h mittainen koulutus ns. ennakoivista Gillin torjuntaperiaatteista ja henkilökunnan roolista hävikintorjunnassa

4. Lupa hyllykarttojen muuttamisesta sovitusti asiakkaan kanssa

5. Vartijan ohjeistuksen tarkistaminen ja muuttaminen

6. Seuranta ja loppuraportti

 
12345678