Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerorganisaation sisäiset haasteet ja viestintä


Organisaation sisäisten haasteiden koulutuspolku - viisi erillistä koulutusteemaa


I TASO: Kohti toimivampaa työyhteisöä


Toimintaympäristömme muuttuu - muutummeko ja uudistummeko me mukana?

- mistä muutos tulee ja miksi muutos voi olla vaikeaa
- muutokseen liittyvä ylikuormitus ja muutosylikuormituksen oireet
- työhyvinvoinnin ja tuottavuuden varmistamisen haasteet
- 2010 -luvun ilmiöitä ja haasteita
- ammattimaisuus ja ratkaisukeskeinen toimintamalli haastavissa vuorovaikutustilanteissa
- vastuuton työkäyttäytyminen ja osapuolten roolit
- tämän päivän työyhteisötaidot
- esimiehen roolit tämän päivän työyhteisössä
- alaistaitojen kehittäminen työyhteisössä
- minä alaistaitojen ja esimiestaitojen kehittäjänä - loppukeskustelu


II Resilienssi valmennus ja henkilökohtaiset profiilit muutoksen hallintaan


Resilienssivalmennuksen avulla voidaan tukea ja nopeuttaa palautumista sekä toimintakykyä tapahtuneen häiriön jälkeen tai muissa organisaation kohtaamissa muutospaineissa. Tämä lisää työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja asiakaspalvelun laatua sekä edistää työssä jaksamista.

Resilienssin määritelmiä ovat muun muassa:

    • Kyky omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä
    • Sopeutumista nopeasti ja tehokkaasti
    • Menestymistä  vastoinkäymisissä
    • Haasteiden käyttämistä vahvistumiseen
    • Kasvanutta muutostoleranssia - ”takaisin ponnahtamista”

Koulutus sisältää henkilökohtaiset resilienssitestin, resilienssitestin raportin, sekä valmennuksen. Organisaatiokohtainen resilienssi profiili voidaan tehdä edullisesti yksilötestien ja raporttien pohjalta jolloin nähdään myös organisaation resilienssitaso eli kyky kohdata muutoksia ja selvitä niistä tehokkaasti.


III TASO Viestintä ja vuorovaikutus


Puhe-judo™ 3: Organisaation sisäiset haastavat viestintätilanteet


"Meitä on moneen junaan" - kuuluu vanha sanonta. Organisaation sisäiseen viestintään liittyvän kokonaisuuden aikana pyritäänkin ymmärtämään paremmin miksi viestintä on joskus haasteellista joidenkin ihmisten kanssa. Ammattilaisten tavoissa viestiä ja ottaa palautetta vastaan on isojakin eroja ja pieleen menneet viestintätilanteet voivat aiheuttaa ajan kuluessa isojakin solmuja organisaation sisälle. Työilmapiiriä voidaan parantaa ja viestinnän onnistumista tehostaa kun ymmärrämme paremmin minkälaisia erilaisia viestijöitä meitä on, mitä häiriötä viestinnässä voi ilmetä ja miten asiat tulisi viestiä erilaisille persoonille.

Kaikissa vuorovaikutustilanteissa voi syntyä joskus häiriöitä, väärinymmärryksiä sekä kitkaa. Organisaation sisäiset vuorovaikutus- ja viestintätilanteet eivät tee tässä poikkeusta vaan voivat olla pitkään jatkuessaan jopa haasteellisimpia ratkottavia kuin asiakkaiden kanssa syntyvät yksittäiset tilanteet, palautteet tai reklamaatiot.

Koulutuksella parannetaan työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehitetään rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista ei toivottuun käytökseen työpaikalla. Hyvin toimiva työyhteisö toimii vastuullisesti, yhdessä hengessä ja tämä näkyy myös positiivisina vaikutuksina asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien suuntaan.


IV TASO Työkäyttäytyminen kuntoon


Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen


Vastuuton työkäyttäytyminen tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä, mutta ei ole varsinaisesti kiusaamista. (TTL)


Tiettyyn rajaan asti ajoittaista huonoa käytöstä tulee sietää - esimerkiksi sitä, että joku ei jonain aamuna tervehdi tai sitä, että joku pari kertaa vuodessa nakkelee niskojaan kahvihuoneessa. Koulutuksessa käydään läpi tyypillisiä käytösesimerkkejä, pohdimme syitä käytöksen esiintymiseen ja keinoja puuttua havaittuihin ongelmatilanteisiin työtoverin tai esimiehen roolissa.

- Miten vastuuton työkäyttäytyminen ilmenee?
- Vastuuton työkäyttäytyminen vs. kiusaaminen?
- Epäasillisen käytöksen mahdolliset seuraukset, silloin kun ongelmiin ei puututa ajoissa?

- Puheeksiottamisen vaikeus
- Epäasiallisen käytöksen selvittämisen periaatteet
- Muutama sana ennaltaehkäisystä
- Henkilökohtainen resilienssi muutosten aikana

Organisaatio ja ammattilaiset saavat keinoja puuttua sekä toimia mm. alla olevissa tilanteissa:


- Valtuuksien ylitykset, omavaltainen käytös sekä työnantajan omaisuuden tai tilojen väärinkäyttö.
- Työaikojen noudattamatta jättäminen
- Yhteisten työyhteisössä toimimista koskevien sopimusten ja pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Työroolista lipsuminen
- Muiden työyhteisön jäsenten aiheeton syyttely ja muiden osaamista kyseenalaistava toiminta

- Dramaattiset tunteenpurkaukset ja tunnepitoinen viestintä
- Laiminlyönnit ja muu vastuuttomuus, kieltäytyminen esimiehen antamista tehtävistä
- Erikoisoikeuksien vaatiminen ja ottaminen
- Mielen osoittaminen eri tavoin


V TASO Suunnitelmallinen häirintä- tai ongelmakäyttäytyminenTyöpaikkakiusaamisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Tässä ajankohtaisessa koulutuskokonaisuudessa osallistujat perehdytetään tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään työpaikkakiusaamistapauksia. Koulutuspäivän aikana käydään läpi mitä työpaikkahäirintä ja kiusaaminen on ja mitä se puolestaan ei ole. Miten mahdollisten häirintätapausten tullessa ilmi tulisi toimia vaihe vaiheelta tilanteen hallitsemiseksi. Päivän aikana käsitellään myös kattavasti miten perättömien syytösten kanssa tulisi toimia ammattimaisesti ja ketään osapuolta loukkaamatta.

• Työpaikkakiusaaminen Suomessa.
• Kiusaaminen, häirintä, piinaaminen tms. - käytämmekö oikeita termejä kuvaamaan ongelmaa?
• Miten työpaikkakiusaaminen tulisi määritellä?
• Mistä työpaikkakiusaaminen voi johtua?
• Työpaikkakiusaamisen eri keinot.
• Ketkä työpaikoilla sitten oikein kiusaavat?
• Miten työpaikkakiusaamisen voi havaita omalla työpaikallaan?
• Minkälaisia keinoja työpaikkakiusaajalla on käytössään?
• Miten työpaikkakiusaamisen voi ja tulee puuttua.
• Miten toimia piinaamisen uhriksi joutuneen ihmisen kanssa?
• Entä jos kyse onkin perusteettomasta syytöksestä?
• Ohjeita esimiehelle.
• Kiusaamisesta toipuminen.
• Työssä jaksaminen ja psykofyysinen apu.
• Työntekijää suojaavat lait
• Työyhteisön ulkopuoliset toimijat ja resurssit.


12345678