Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerMIELENRAUHAN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEHenkilötietolaki (523/1999)10§

Rekisterinpitäjä:     Mielenrauha koulutuspalvelut Oy
Yhteyshenkilö:     Totti Karpela, toimistusjohtaja
Rekisterin nimi:     Mielenrauhan asiakasrekisteri
Rekisterin sijainti:     Mielenrauhan pilvipalvelu

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja asetuksen perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Rekisterin pitäjän liiketoimintatapahtumien dokumentointiin, laskutukseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Mielenrauha koulutuspalvelut Oy (myöhemmin MR) on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MR kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. MR:ssa rekisterinpitäjänä toimii Mielenrauha koulutuspalvelut Oy. Rekisterinpitäjän tiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
MR:ssa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Yleinen tietosuoja-asetus (GDBR) - Asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:
1.    Mitä henkilötietoja MR kerää
2.    Miten MR voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
3.    Kenelle MR voi luovuttaa henkilötietoja
4.    Miten MR suojaa henkilötietoja
5.    Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
6.    Evästeet
7.    Kuinka kauan MR säilyttää henkilötietojasi
8.    Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
9.    Yhteydenotto MR tai tietosuojaviranomaiseen
10.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

1. Mitä henkilötietoja MR kerää

Henkilötietoja kerätään suoraan sinulta tai niitä saadaan MR tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

•    Yhteystiedot: puhelinnumerot ja osoitteet (ml. postiosoite)
•    Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: Palkanmaksuihin tai muihin viranomaisten edellyttämät tiedot.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta

Osa MR:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä työhön liittyvät yhteystiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa asiakkaan suostumuksella myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä.

Henkilöistä tallennetaan soveltuvin osin seuraavia tietoja:
Henkilön etunimi, toinen etunimi, sukunimi
Henkilön puhelinnumero esim ohivalinta ja Mobiilinumero
Henkilön sähköpostiosoite, Skype osoite
Titteli, osasto, salutaatio, esim Herra, Ekon.

Henkilötietueeseen voidaan tallentaa tieto siitä, että henkilö on pyytänyt, ettei hänelle lähetetä postia. Mikäli henkilö on lopettanut yrityksessä, johon hänet on rekisteröity, hänet voidaan määritellä lopettaneeksi (retired) mutta tiedot kyseisestä henkilöstä voidaan pitää edelleen rekisterissä, koska hän on saattanut olla osallisena erilaisisssa sopimuksissa ja liiketoiminnan tai lain mukaan tiedot henkilöstä on säilytettävä tietyn ajan, esim. sopimuksen voimassaolon ajan.
 
Lisäksi henkilötietoihin voidaan kytkeä erilaisia postitusta ohjaavia kampanjatietoja, asema yrityksessä (ennalta määritellyn luokittelun mukaisesti).
Henkilötietueessa on myös vapaamuotoisia teksti- ja memokenttiä, joihin voidaan tallentaa periaatteessa mitä tahansa tietoa.
Henkilötietueessa on myös segmentti, johon voidaan tallentaa henkilön syntymäpäivä, yksityinen sähköpostiosoite, kotiosoite, harrastetietoja, lasten lukumääriä, siviilisääty sekä vapaamuotoista tekstiä.

Järjestelmässä on myös mahdollista tallentaa asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten tietoja keskusteluista, tapaamisista, tulevaisuuden yhteydenotoista. Kyseisiin tietokenttiin voidaan käytännössä tallentaa mitä tahansa tietoa, myös henkilöön kohdistuvia tietoja, joita voidaan GDPR:n kannalta pitää henkilötietoina.

2. Miten MR voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.
Palvelusopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)
Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät. 

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)
Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:
•    kirjanpitosäädökset
Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)
Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat osin henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla).
MR:lla on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin tai tilitapahtumien tarkkailuun petosten estämiseksi.
Suostumus
Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maksutapahtumatietojen käsittely markkinointitarkoituksissa tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

3. Kenelle MR voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille sekä suostumuksellasi myös liikekumppaneille tilanteissa, joissa koulutus- tai konsultointitapahtuma järjestetään yhteistyössä.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista.

Tietoja luovutetaan lisäksi MR liikekumppaneille (kuten yhteistyöpankeille) sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

4. Miten MR suojaa henkilötietoja

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

5. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia MR:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

A) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi.

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin
Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
•    Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
•    Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
•    Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
•    Tietojen käsittely on lainvastaista.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit käskeä meitä poistamaan tietosi.

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella
Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

F) Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti.

6. Evästeet

MR kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.
Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

7. Kuinka kauan MR säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.
•    Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti

8. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.

9. Yhteydenotto MR:aan tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä MR:n toimistoon. MR tietosuojavastaavana toimii toimitusjohtaja Totti Karpela, jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen totti.karpela@mielenrauha.com tai kirjeitse osoitteeseen Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy, Kruununkuja 3 B 4, 02180 Espoo. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.
12345678