Ota yhteyttä


Puh: 09 727 99 370

info@mielenrauha.com
Tilaa uutiskirjeAjankohtaista
YHTEISTYÖSSÄ


Koulutus.fi pieni jpg

Images


Temi logo med


PALKINNOT

Success story award winnerResilienssi-valmennus Mielenrauha Oy:n valikoimaan


RESILIENSSI - Onko organisaatiossa kaikki ennakoitavissa oleva niin hyvin strukturoitu, että ennakoimatonta voidaan johtaa?

Resilienssivalmennuksen avulla voidaan tukea ja nopeuttaa palautumista tapahtuneen häiriön jälkeen, esimerkiksi haastavien vuorovaikutustilanteiden, uhka- ja väkivaltatilanteiden, työpaikan sisäisten konfliktien tai kriisitilanteiden jälkeen. Tämä lisää työn tuottavuutta ja asiakaspalvelun laatua sekä edistää työssä jaksamista.

Häiriöllä tarkoitetaan sitä, että ennakko-odotus ja todellisuus (mitä näkee, kokee, kuulee ja tuntee) eivät kohtaa. Asiakas suuttuu, organisaatio kohtaa poikkeustilanteen tai kriisin, yt-neuvottelut alkavat, työntekijä joutuu työpaikkakiusaamisen tai vastuuttoman työkäyttäytymisen kohteeksi tai todistajaksi.

Kaikkia näitä asioita yhdistää se, että ihminen menettää tuolloin toimintakykyään ja tuottavuuttaan, ja mikäli resilienssiominaisuudet ovat epätasapainossa tai varsin alhaiset, kuluu paljon energiaa. Tällöin "murheen alhosta" ei kyetä tehokkaasti palautumaan.

Henkilökohtaista, tiimin tai koko organisaation kykyä palautua häiriöistä tai vastoinkäymisistä voidaan kutsua resilienssiksi tai resilienttiydeksi.

Kohtaamme monia muutoksia työympäristössämme. Osa kriiseistä on hyvinkin henkilökohtaisia kun taas jotkut näistä liittyvät organisaation suorituskykyä tai laatua parantaviin, strategisiin toimenpiteisiin. Jotkut muutokset taas syntyvät ympäristömme tapahtumista johtuen.

Kaikki organisaatioon, sen jäseniin, asiakkaisiin tai sidosryhmiin vaikuttavat muutokset eivät ole aina suunniteltuja tai edes ennakoituja. Tällaisia muutoksia voivat olla erilaiset toiminnan häiriöt, ulkoiset  kriisitilanteet tai organisaation sisäiset kriisit, jotka saattavat vaikuttaa laajaltikin organisaation toimintaan.

Resilienssin määritelmiä ovat muun muassa:

 • Kyky omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä
 • Sopeutumista nopeasti ja tehokkaasti
 • Menestymistä  vastoinkäymisissä
 • Haasteiden käyttämistä vahvistumiseen
 • Kasvanutta muutostoleranssia - ”takaisin ponnahtamista”
Käytämme energiaa sopeutuaksemme muutokseen. Energian tarve riippuu odotuksien ja havaintojen välisen eron suuruudesta. Muutos voi olla pieni yhdelle henkilölle ja suuri jollekin toiselle. Myös muutoksen kesto määrittelee energian tarvetta.

Ihmisillä on rajallinen määrä energiaa – tunne-energiaa, psykologista energiaa, ja fyysistä energiaa. Kohdatessamme enemmän muutoksia kuin mihin meillä on sopeutumisenergiaa, koemme ylikuormitusta. Tällöin tuottavuuden ja laadun optimitason saavuttaminen voi estyä.

 • Muutosylikuormituksen oireita voivat olla muun muassa:
 • Vähentynyt tehokkuus tiimityöskentelyssä
 • Huono vuorovaikutus ja lisääntyneet erimielisyydet
 • Lyhytkestoinen ärtymys, joka vie huomion pois työstä
 • Negatiivisen asenteen aktiivinen lietsominen muissa
 • Lisääntyneet terveysongelmat, aineiden väärinkäyttö ja jopa väkivalta
Yksilön, tiimin ja organisaation muutoskuntoa, resilienssiä, voidaan mitata ja sitä voidaan kehittää. Mielenrauhan sertifioiduilla asiantuntijoilla on käytössään työkalut ja menetelmät, joilla voidaan kehittää sekä yksilön että tiimin kykyä sopeutua muutokseen.

TÄSTÄ VOIT LADATA YLEISESITTEEN RESILIENSSISTÄ: pdf Resilienssi Yleistietoa (106 KB)
12345678